Tháng 08/2015

Đào xong móng, cắt cọc, đổ bê tông lót đài giằng, lấp đất móng